Almene data

Her finder du viden om livet i det almene Danmark med en række statistikker og konkrete redskaber, som Landsbyggefonden stiller til rådighed for aktørerne i den almene sektor.

Introduktion

Statistikker. Temaundersøgelser. Selvbetjeningsløsninger. Det er blot et udpluk af de ydelser, som Landsbyggefonden udarbejder og skarpsliber. Til brug for parterne i den almene sektor – i den konstante bestræbelse på at optimere og effektivisere driften af vores almene boligområder.

Hvad er Landsbyggefonden? Og hvilken effekt og betydning er den med til at skabe i den almene sektor landet over?

Effektiv drift

Hvordan ligger vores husleje ift. landsgennemsnittet? Hvad er egentligt et rimeligt mål for renovationsudgifterne? Og når de andre ikke har så store udgifter til at holde boligområdet rent, hvorfor skal vi så betale mere? Den effektive drift af Danmarks almene boligområder er afgørende for, at sektoren kan blive ved med at tilbyde gode og konkurrencedygtige botilbud til den godt en sjettedel af befolkningen, der bor og lever i Danmarks almene sektor. Landsbyggefonden udarbejder løbende en række publikation for at understøtte effektiviseringen af de almene boligområders drift. I fondens temastatistikker kan du eksempelvis finde en bred vifte af økonomiske nøgletal til bl.a. benchmarking i forbindelse med egenkontrol og effektivitetsberegninger – og viden om den almene boligsektors driftsudgifter mv.

Husleje

0 kr.
Gennemsnitlige husleje pr. m2 i de almene boliger i 2019
0 %
Stigning i huslejen fra 2018 til 2019

Huslejeudviklingen er pulsslaget i et alment boligområde. Og derfor er Landsbyggefondens huslejestatistik et centralt styringsredskab i driften. Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2019 er 833 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 1,1 % i forhold til 2018. Huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse. Fondens huslejestatistik går tilbage til 2000. I udgaven fra 2019 der et særligt tema om huslejeudviklingen 2016-2019 med fokus på andelen af boliger med konstant eller faldende husleje.

Se huslejestatistikken

Udgifter

0 kr.
Gennemsnitlig renholdelsesudgifter pr. m2 i afdelinger med familieboliger
0 kr.
Gennemsnitlige udgifter pr. m2 til vand i afdelinger med kollektiv vandafregning
0 kr.
Udgifter pr. år til renholdelse i en gennemsnitlig (79 m2) familiebolig

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Sammen med Landsbyggefondens temastatistikker blotlægges en række nøgletal for et boligområdes drift. Statistikkerne viser desuden udviklingen i udgifterne over tid. Udgifterne varierer på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder og type. Den almene boligsektors aktuelle status i forhold til det aftalte effektivitetsmål for 2020 i den almene boligsektor opgøres.

Se UdgiftsstatistikkenSe Temastatistikker

Selvbetjeningsløsninger

Tvillingeværktøjet Tvillingeværktøjet

Regnskab

Regnskabsdatabasen kan bl.a. anvendes til at udsøge hele regnskaber, oplysninger om enkelte konti eller nøgletalstabeller til brug for sammenligninger, benchmark mv. Det er således muligt for brugerne at få et hurtigt overblik over en række økonomiske nøgletal. Der er mulighed for at kopiere de udsøgte data til Excel, hvor der kan foretages yderligere bearbejdning af data. Regnskabsdatabasen indeholder regnskabsdata fra 2007 og frem. Det er muligt at hente regnskaber helt tilbage fra 2001 via arkivfunktion.

Gå til regnskabsdatabasen

Styringsdialog

Et centralt element i styringsmodellen for den almene boligsektor fra 2009 er, at der afholdes mindst et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen. Reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne trådte i kraft den 1. januar 2010.

Gå til Almenstyringsdialog

Ekstern granskning

Granskningen består af en ekstern undersøgelse af vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne for alle afdelinger i boligorganisationen. Granskningen skal styrke tilstandsvurderingen og planlægningen af den fremtidige vedligeholdelse for afdelingen. Den eksterne granskning skal foretages af en ekstern og uvildig byggesagkyndig.

Gå til Ekstern granskning

Effektivitet

Til brug for de almene boligorganisationers arbejde med effektiviseringsmålet frem til 2020 stiller fonden et simuleringsværktøj ”Effektivitetstal” til rådighed for intern benchmarking af almene boligorganisationers effektivitet på afgrænsede driftsudgifter i afdelingerne.

Se effektivitetstal

Benchmarking

Tvillingeværktøjet giver mulighed for en hurtig og nem benchmarking af en konkret boligorganisation eller afdeling med sammenlignelige boligorganisationer/afdelinger - kaldet "tvillinger". Tvillingeværktøjet indeholder aktuelle data for et år.

Gå til Tvillingeværktøjet

Publikationer

billede af Huslejestatistik 2019

Huslejestatistik 2019

Hent PDF
billede af Udgiftsstatistik 2018

Udgiftsstatistik 2018

Hent PDF
billede af Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2013-2017

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2013-2017

Hent PDF
billede af De almene boligafdelingers nettokapitaludgifter og finansiering i 2017

De almene boligafdelingers nettokapital-udgifter og finansiering i 2017

Hent PDF
billede af A- og B-vedligeholdelsesordninger i den almene boligsektor 2012-16

A- og B-vedligeholdelsesordninger i den almene boligsektor 2012-16

Hent PDF
billede af De almene boligafdelingers renovationsudgifter 2016

De almene boligafdelingers renovationsudgifter 2016

Hent PDF
billede af Vandafgifter i den almene boligsektor 2016

Vandafgifter i den almene boligsektor 2016

Hent PDF
billede af De almene boligafdelingers udgifter til særlige aktiviteter 2016

De almene boligafdelingers udgifter til særlige aktiviteter 2016

Hent PDF
billede af Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014

Hent PDF
billede af Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-2014

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-2014

Hent PDF
Økonomichef Thomas Hansen Økonomichef Thomas Hansen

Økonomichef Thomas Hansen bruger regnskabsdatabasen til at studere detaljer om Civica i forhold til andre store almene boligorganisationer på Fyn.

— Læs mere i Magasinet

Beboere

Med beboerstatistikken fra Landsbyggefonden kommer du helt tæt på beboerne i den almene sektor. Statistikker om beboerne, beboernes anciennitet og fraflytninger er sammen med flere andre beboerrelaterede tal om de almene boliger en hjælp i styringen af afdelingen. Den årlige beboerstatistik indeholder desuden oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboersammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed.

Demografi

0 pers.
Bor pr. 1. januar 2018 i den almene boligsektor
0 pers.
Gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor

Statistikkerne viser bl.a. at en sjettedel af Danmarks befolkning, 987.319 personer, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2018. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,8 personer og mindre end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolkningen. Uddannelsesniveauet og beskæftigelsen er generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Se beboerstatistikkerne

Anciennitet

0 år
Bor beboerne i gennemsnit i de almene familieboliger
0 år
Bor beboerne i gennemsnit i de almene ældreboliger
0 år
Bor beboerne i gennemsnit i de almene ungdomsboliger

Beboerne i de almene familieboliger bor i gennemsnit mere end 10 år i deres bolig. Det fremgår af en af de temastatistikker, som fonden udarbejder – og som sammen med beboerstatikken giver et skarpt billede af livet i et boligområde. Boligstørrelsen har betydning for hvor længe beboerne bor i deres boliger. Den gennemsnitlige anciennitet øges med ca. 2 år pr. ekstra værelse i boligen. I ældre- og ungdomsboliger er den gennemsnitlige anciennitet hhv. ca. 5 år og ca. 2 år.

Se temastatistikkerne

Selvbetjeningsløsninger

Beboerdata Beboerdata

Socioøkonomiske nøgletal

Tvillingeværktøjet indeholder fire socioøkonomiske nøgletal hhv. uddannelse, indkomst, arbejdsmarkedstilknytning og I/E.

Gå til Tvillingeværktøjet

Helhedsplaner

Selvbetjeningsplatformen Boligsociale data er rettet mod bestyrelserne, der arbejder med helhedsplaner inden for det boligsociale og giver en karakteristik af boligområdets udfordringer. Det samlede billede, der tegnes kan - i boligsocial sammenhæng - ses som en ”temperaturmåling” for området.

Se Boligsociale data

Data om beboerne

Selvbetjeningsplatformen Beboerdata giver boligorganisationerne og kommunerne mulighed for at hente 16 standardtabeller med oplysninger om beboerne på hhv. boligafdelings-, kommune- og landsniveau.

Gå til Beboerdata

Publikationer

billede af Beboerstatistik 2018

Beboerstatistik 2018

Hent PDF
billede af Ghettokriterier for almene boligområder 2017

Ghettokriterier for almene boligområder 2017

Hent PDF
billede af Beboerklager i den almene boligsektor 2016 og 2017

Beboerklager i den almene boligsektor 2016 og 2017

Hent PDF
billede af De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016

Hent PDF
billede af Domme for straffelovsovertrædelser 2004 og 2013

Domme for straffelovsovertrædelser 2004 og 2013

Hent PDF
Seniorbofællesskaber Seniorbofællesskaber

Kan-selv-vil-selv-generationen flokkes om seniorbofællesskaber

— Læs mere i Magasinet

Boliger

Landsbyggefonden er sprængfuld af unikke data om sektorens kerneaktiver – boligerne – og disse data udstiller vi til brug for sektorens aktører – i statistikker og i selvbetjeningsværktøjer. På landsplan udgør den almene boligsektor 20,2 % af den samlede boligmasse pr. 1. januar 2018. Hver femte bolig i Danmark er altså en almen bolig – og her har mere end en sjettedel af Danmarks befolkning til huse.

Boligforhold

0 m2
Gennemsnitlig boligareal i 2019
0 m2
Gennemsnitlige udeareal pr. almen bolig i 2016
0 %
Boliger hvor det er tilladt at holde hund og/eller kat.

I 2019 er en gennemsnitlig almen bolig 75,8 m2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 44 år siden. Der er i alt 573.638 boliger i den almene boligsektor. Familieboliger er den mest udbredte boligtype, og familieboligerne er større og er ibrugtaget tidligere end ungdomsboligerne og ældreboligerne. Etagebyggeri er den mest almindelige byggeriart i hele landet. Et flertal af ældreboligerne er i tæt/lavt byggeri.

Fonden har opgjort det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger til ca. 14.500 m2 eller ca. 182 m2 pr. almen bolig i 2016. Der er stor variation i de almene afdelingers udearealer. Udearealerne er størst i Region Syddanmark og mindst i Region Hovedstaden. Oplysningerne om udearealer er vist i aggregeret form i fondens temastatistik samt på afdelingsniveau i fondens tvillingeværktøj.

Se temastatistikkerne

Almene boliger i Danmark

0
Almene boliger
0
Boligafdelinger
0
Boligorganisationer

I viften af temastatistikker fra Landsbyggefonden kan selv den mest forslugne datajæger få sulten stillet. Den 1. januar 2018 består den almene boligsektor af 573.066 boliger fordelt på 7.085 boligafdelinger i 561 boligorganisationer. I perioden 2008-2018 er den almene boligsektor vokset med 21.770 boliger, mens antallet af boligafdelinger er faldet med 788 og antallet af boligorganisationer med 189. Den almene boligsektor er relativt størst i Brøndby Kommune og på den københavnske vestegn, mens sektoren er relativt mindst i de små ø-kommuner, Gentofte samt i typiske landkommuner.

Se temastatistikkerne

Selvbetjeningsløsninger

Ledige boliger Ledige boliger

Stamdata: Rygraden i håndteringen af almene boliger

Stamdataregistret rummer oplysninger om almene boligorganisationer m.fl. Vi har oprettet registeret over forskellige grundlæggende oplysninger for almene boliger for bl.a. at bruge oplysningerne som grundlag for vores selvbetjeningsløsninger.

Gå til Stamdata (boligregistrering)

Boliger og udearealer

Tvillingeværktøjet bygger på oplysninger, der bl. a. stammer fra stamdataregisteret – og er en motorvej til hurtig og relevant benchmarking. En tvilling er en anden boligafdeling eller organisation på landsplan, der ligger meget tæt på en selv på en række socioøkonomiske og størrelsesmæssige parametre

Gå til Tvillingeværktøjet

Publikationer

billede af Boligerne i den almene boligsektor 2019

Boligerne i den almene boligsektor 2019

Hent PDF
billede af Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne 2015-2018

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne 2015-2018

Hent PDF
billede af Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018

Hent PDF
billede af Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016

Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016

Hent PDF
billede af Hund og kat i den almene boligsektor

Hund og kat i den almene boligsektor

Hent PDF
billede af Udearealer i de almene boligafdelinger 2016

Udearealer i de almene boligafdelinger 2016

Hent PDF
billede af Erhvervs- og institutionslejemål i den almene boligsektor 2014

Erhvervs- og institutionslejemål i den almene boligsektor 2014

Hent PDF
Bitgit Rahbæk Bitgit Rahbæk

Birgit Rahbæk glæder sig over, at hun nemt kan få del i udelivet, fordi hun har fået en direkte nedgang til terrassen fra sin bolig.

— Læs mere i Magasinet

Udlejning

Fondens temastatistikker viser blandt andet aktuelle tal for anvisninger og fraflytninger i den almene boligsektor samt en detaljeret gennemgang af de ledige boliger henover året. Selvbetjeningsplatformen ’ledige boliger’ indeholder en fast månedlig opgørelse af de ledige boliger i den almene boligsektor. Det er dyrt at have boliger stående tomme. Udgifterne skal stadig betales, men der kommer ingen indtægter ind i form af huslejebetalinger. Derfor er oversigten blandt de mest nyttige effektiviseringsværktøjer for boligorganisationer og kommuner.

Udlejningsmønstre

0
Anvisninger til boliger i den almene boligsektor i I 2018
0
Ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2019
0
Eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2017

I 2018 blev der anvist 81.711 boliger i den almene boligsektor. Det svarer til, at hver syvende bolig i den almene boligsektor skiftede lejer i løbet 2018. Antallet af anvisninger er størst i august og lavest i januar. Størstedelen af boligerne anvises via ekstern venteliste, mens kommunal anvisning af boliger er den næstmest benyttede type.

Der var i alt 1.745 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2019. Det svarer til en stigning på 282 ledige boliger i forhold til januar 2018. I januar 2019 udgør antallet af ledige boliger 0,30 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

I 2017 (der er nye tal på trapperne) var der 67.628 eksterne fraflytninger i den almene boligsektor. Antallet af fraflytninger er faldet med 16 % i de seneste fem år. Fraflytningsprocenten er højest i ungdomsboliger, i afdelinger ibrugtaget efter 1999 og i Region Nordjylland.

Se temastatistikkerne

Selvbetjeningsløsninger

Ledige boliger Ledige boliger

Ledige boliger

Her finder du en fast månedlig opgørelse over landets ledige almene boliger. Herudover vises 2 geografiske kort over hhv. de ledige boligers beliggenhed samt kommuner med over 2 % ledige boliger i den aktuelle måned. Der er også mulighed for på en nem måde selv at fremsøge data om ledige boliger fra 2007 og frem. Disse data kan opgøres på regioner, kommuner, boligorganisationer og afdelinger. De seneste ledighedstal fremgår desuden på byggeafsnitsniveau. Data kan endvidere opgøres på boligtype, byggeriart, ledighedsperiode og ibrugtagelsesår.

Gå til ledige boliger

Publikationer

Billede af Anvisninger i den almene boligsektor 2018

Anvisninger i den almene boligsektor 2018

Hent PDF
Billede af Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2018 - januar 2019

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2018 - januar 2019

Hent PDF
Billede af Fraflytninger i den almene boligsektor 2013-2017

Fraflytninger i den almene boligsektor 2013-2017

Hent PDF
Billede af Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005-2015

Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005-2015

Hent PDF

Renoveringer

Landsbyggefondens støtte til renoveringer anvendes til ekstraordinære arbejder i forbindelse med konkrete helhedsplaner i almene boligafdelinger og til fremtidssikring af det almene byggeri i Danmark. Støttemidlerne går til:

 • Opretning, udbedring og nedrivning mv.
 • Ombygning, forbedret tilgængelighed og sammenlægning/opdeling af lejligheder
 • Miljøforbedringer (udearealer, stier, indgangspartier, fælleshus mv.)
 • Infrastrukturændringer

Pengene til renoveringerne stammer fra sektoren selv – og der indgår således ikke skatteydermidler i denne proces.

Boligaftalen 2014 og dermed ændringen af Almenboligloven afsatte i alt ca. 18 mia. kr. i årene 2015–2020. Der er i 2018 meddelt tilsagn for ca. 2,6 mia. kr. svarende til årets lovbestemte ramme.

Antal ansøgninger og tilsagn ifm. renoveringsstøtte over de seneste otte år.

0
Antal ansøgninger de sidste 8 år
0
Antal tilsagn de sidste 8 år
Vis tal som liste
 • Ansøgninger
 • Tilsagn
 • 2018 Antal ansøgninger: 63
  Antal tilsagn: 57
 • 2017 Antal ansøgninger: 70
  Antal tilsagn: 60
 • 2016 Antal ansøgninger: 89
  Antal tilsagn: 63
 • 2015 Antal ansøgninger: 84
  Antal tilsagn: 84
 • 2014 Antal ansøgninger: 137
  Antal tilsagn: 40
 • 2013 Antal ansøgninger: 120
  Antal tilsagn: 75
 • 2012 Antal ansøgninger: 87
  Antal tilsagn: 99
 • 2011 Antal ansøgninger: 147
  Antal tilsagn: 71

Antallet af årlige ansøgninger og tilsagn er fraset sager om støtte fra den særlige ramme til infrastrukturomlægninger.

Afsætninger

Landsbyggefonden fører årlige lister med afsætninger på de ansøgte sager. Omfanget af afsætningerne skønnes ud fra en vurdering af renoveringsbehovet i sagerne.

Herunder kan du finde Landsbyggefondens oversigt over afsætninger:

Se afsætninger for 2019

Evaluering

I sektionen for publikationer neden for kan du bl. a. hente de evalueringer, som Statens Byggeforskningsinstitut i flere omgange har gennemført af den fysiske indsats, støttet af renoveringsstøtteordningen i Landsbyggefonden.

Formålet med evalueringen er hovedsageligt at indhente aktuelle erfaringer, der kan være med til at sikre bedre beslutningsgrundlag for kommende renoveringer. Evalueringen kortlægger de fysiske indsatser, og angiver en vurdering af, hvordan de påvirker boligområdernes arkitektur samt omdømme og attraktivitet på boligmarkedet, og ikke mindst, hvordan de påvirker boligkvaliteten og det sociale liv.

I samme sektion kan du tillige hente en analyse af renoveringsbehovet i den almene sektor. Landsbyggefonden har en ny udgave af denne publikation på trapperne, og udgivelsen er planlagt til efteråret 2019.

Selvbetjeningsløsninger

Ledige boliger Ledige boliger

Driftstøtte

Driftsstoette.lbf.dk er en portal for samarbejdet mellem boligorganisationer og Landsbyggefonden. Via denne portal foregår samarbejdet om boligorganisationernes ansøgninger til Landsbyggefonden om driftsstøtte til renovering, huslejestøtte samt tilskud til boligsocial indsats med videre.

Gå til driftstøtte

BOSSINF

BOSSINF Renovering anvendes til at indberette skemaerne A, B, C om renoveringsstøtte. Systemet tilbyder en indgang for kommuner og en indgang for bygherrer.

Gå til BOSSINF

Publikationer

Billede af Nye udfordringer for det almene boligbyggeri [2014]

Behovsanalyse: Nye udfordringer for det almene boligbyggeri [2014]

Hent PDF
Billede af Renovering af almene bebyggelser [2014]

Evaluering: Renovering af almene bebyggelser [2014]

Hent PDF
Billede af Renovering af almene boligområder [2017]

Evaluering: Renovering af almene boligområder [2017]

Hent PDF